انجمن خلاقیت و ابتکار پارتاک

فعال در حوزه های شناسایی نخبگان و کارآفرینی

درباره ما

ارائه خدمات پیش شتابدهی و شتابدهی

 • یک تشکل مردم نهاد زیر مجموعه اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان می باشد
 • شناسایی و جذب استعدادهای برتر و نخبگان
 • پژوهش و نوآوری
 • کارآفرینی و حمایت از ایده ها
 • آموزش
 • ارائه کمک هزینه های پژوهشی
 • حمایت از تاسیس و رشد استارتاپ ها
 • معرفی سرمایه های انسانی شناسایی شده 
 • عضویت در انجمن
 • داشتن طرح و ایده در زمینه های فعالیت انجمن

اساسنامه انجمن خلاقیت و ابتکار پارتاک

باسمه تعالی
تشکل مردم نهاد جوانان  انجمن مردم نهاد خالقیت و ابتکار پارتاک

 

نام تشکل مردم نهاد جوانان که به تأیید اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان یا مرجع ذیربط در ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری رسیده است( انجمن مردم نهاد خالقیت و ابتکار پارتاک ) می باشد که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار (تشکل) نامیده می شود.

کلیه فعالیت های تشکل داوطلبانه، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است و رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه در فعالیت های آن الزامی است.

زمینه فعالیت تشکل (اجتماعی) موضوع فعالیت تشکل (هدایت شغلی – کارآفرینی) و فعالیت تخصصی تشکل (کسب و کارهای نوپا) افزوده شود.

مرکز اصلی فعالیت تشکل در استان اصفهان است. دفتر مرکزی تشکل در استان:(اصفهان) شهرستان اصفهان

 شماره تماس: 09222773709 

1- در صورت نیاز به تشکیل دفتر نمایندگی، تشکل پس از ثبت می تواند نسبت به تشکیل و ثبت آن اقدام کند.
2- دفتر نمایندگی تشکل تابع تشکل بوده که وظیفه اجرای مصوبات و سایر امور محوله از سوی شورای مرکزی را در همان استان و در محل مشخص بر عهده دارد.
3- فعالیت دفتر نمایندگی تشکل تحتنام و با مسئولیت تشکل خواهد بود.
4- پس از تصویب تأسیس دفتر نمایندگی و تعیین مسوول دفتر نمایندگی در شورای مرکزی تشکل، دبیر تشکل درخواست کتبی تأسیس دفتر نمایندگی به انضمام گزارش توجیهی مشتمل
بر دلایل و ضرورت تأسیس دفتر نمایندگی، حدود اختیارات و وظایف آن، مشخصات مسئول دفتر نمایندگی تشکل، نشانی فعالیت و مصوبه شورای مرکزی را به اداره کل ورزش و جوانان
استان ارائه می نماید. اداره کل ورزش و جوانان استان پس از انجام استعالم های مورد نیاز تقاضای تاسیس دفتر نمایندگی را به ادارهکل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان ارسال کرده تا پس از تأیید تقاضا و ثبت تغییرات در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان، دفتر نمایندگی تشکل امکان فعالیت پیدا کند.
5- کلیه قراردادها، تفاهمنامه ها، اوراقبهادار و سایر اسناد مالی و تعهدآور دفتر نمایندگی تشکل، پس از درخواست کتبی مسئول دفتر نمایندگی با امضای دبیر به عنوان امضای اول و امضای
خزانه دار بهعنوان امضای دوم به همراه مهر تشکل معتبر خواهد بود.

6- وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی، محدود به اموری است که به صورت کتبی از سوی شورای مرکزی تشکل ابلاغ
میشود.

7- مسئول دفتر نمایندگی، گزارش عملکرد دفتر نمایندگی را به شورای مرکزی تشکل ارائه میکند و در مقابل شورای مرکزی پاسخگو خواهد بود.

8- نظارت بر فعالیت و عملکرد
مالی و اجرایی دفتر نمایندگی، بر عهده شورای مرکزی و بازرس تشکل است.

9- انحلال اجباری دفتر/ دفاتر نمایندگی تشکل در صلاحیت اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان است

10- انحلال اختیاری دفتر نمایندگی، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تشکل امکان پذیر است. درخواست انحلال اختیاری میتواند از سوی دفتر نمایندگی یا شورای مرکزی تشکل به مجمع پیشنهاد شود

تشکل تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و همه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند 

اعتبارنامه یا پروانه فعالیت تشکل از تاریخ صدور برای یک دوره 3 ساله اعتبار دارد، و صرفًا برای یک دوره 3 ساله دیگر، قابل تمدید است. .

دارایی اولیه تشکل شامل اموال منقول و غیرمنقول به شرح زیر است که در اختیار و مالکیت ( انجمن مردم نهاد خالقیت و ابتکار پارتاک ) قرار گرفته است.
1000000 ریال

تبصره : چنانچه وجه رایج جزء دارایی تشکل باشد، الزم است، پس از افتتاح حساب بانکی به نام تشکل به حساب مذکور واریز شود.

الف) اهداف کلی :
شناساندن ظرفیت های استان به جوانان و سایر اقشار برای ایجاد کسب و کار
ب) روش های اجرای هدف:
دریافت نسخه الکترونیکی اساسنامه :

1- ایجاد بانک اطلاعاتی به واسطه ی داشتن پایگاه آنلاین www.irsepand.com و کمک به توسعه ی شبکه ی کارآفرینی فیزکی در شهرستان های استان اصفهان و همچنین اموزش و تربیت جوانان داوطلب متخصص به عنوان سفیران نوآوری و ایجاد بانک اطالعاتی جامع
2- تهیه گزارش جامع و دقیق سالانه از ظرفیت سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان اصفهان و کمک به توسعه ی اشتغال پایدار در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
3- جلب حمایت خیرین و سرمایه گذاران خطرپذیر برای کمک به راه اندازی استارتاپ ها وحمایت از توسعه ی مشاغل خانگی و کوچک در راستای
اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
4- کمک به تجاری سازی محصول-خدمت (خلاق یا فناور محور) در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
5- ارائه ی خدمات حوزه ی مالکیت فکری و معنوی و ثبت اختراع برای جوانان و افراد عالقه مند در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از
مراجع ذیصلاح
6- تعامل و همکاری با سایر مراکز فناوری و کارآفرینی سطح استان اصفهان و کشور به منظور انتقال تجربه،دانش و فناوری در جهت اشتغال زایی
پایدار
7- تعامل و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
8- برگزاری همایش ها و کارگاه های مهارت محور و تخصصی در حوزه ی کسب و کارهای نوپا، مشاغل خانگی و امور دانش بنیان به جوانان و افراد
عالقه مند در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
9- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رویدادها، همایش ها و کارگاه های تخصصی در بین جوانان و سایر افراد عالقه مند از طریق پایگاه آنلاین (سایت)
و انتشار گاه نامه های حوزه ی اشتغال و کارآفرینی.
10- کمک به خلق ایده های نوآورانه، هدایت و رشد آنها و ایجاد فرصت های شغلی جدید در بین جوانان و عالقه مندان به کارآفرینی در راستای اهداف اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
تبصره : چنانچه انجام موضوع فعالیت یا تحقق روش های اجرای هدف مندرج در ماده 9 نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاههای دولتی باشد، تشکل موظف است نسبت به کسب
مجوز مورد نظر اقدام کند.

اعضای تشکل اعم از اعضای هیأت مؤسس و اعضای اصلی و عادی باید دارای تابعیت جمهوری اسالمی ایران بوده و در گروه سنی 18 تا 34 سال تمام شمسی باشند. که به فراخور نقش و مسئولیت خود در تشکل دارای حقرای هستند.
تبصره: سن اعضای هیات موسس در زمان ثبت نام در سامانه صدور اعتبارنامه فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان به آدرس saman.msy.gov.ir  و سن اعضای شورای مرکزی تشکل در زمان انتخاب در مجمع عمومی عادی/ بطور فوق العاده از 18 تا 34 سال تمام شمسی باشد

عضویت در تشکل دو نوع است:
1- اعضای اصلی که شامل کلیه اعضای شورای مرکزی است.
2- سایر اعضای تشکل که به آنها عضو عادی اطالق میشود.
تبصره :1 اعضای عادی شامل اعضایی است که دارای کارت عضویت معتبر بوده و مشخصات آنها در سامانه صدور اعتبارنامه فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان به آدرس  saman.msy.gov.ir ثبت شده باشد.

تبصره :2 اعضاء اعم از اصلی و عادی، نباید از کارکنان وزارت ورزش و جوانان – رسمی/ پیمانی/ قراردادی- و ادارات کل استانی تابعه آن باشند.
تبصره:3 هرگونه عضویت و فعالیت در تشکل به صورت داوطلبانه بوده و هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی و تعهد استخدامی برای اعضاء ایجاد نمی کند

هیأت موسس (تشکل) شامل افرادی است که برای تشکیل تشکل، قیام نموده اند و بعد از تشکیل (تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای شورای مرکزی) تحت عنوان هیأت موسس، مسئولیتی نخواهند داشت و اسامی آنها به شرح زیر است :

 • علی رزی
 • عماد رزی 
 • سیده فاطمه فریدونی گل سفیدی
 • سیده زهرا چمکاکائی طاهری
 • بنیامین ترکی باغبادرانی
 • یوسف ترکی باغبادرانی
 • امیر علیدادی

الف ) شرایط اعضای هیأت موسس :

1- تعداد اعضای هیأت مؤسس فرد و حداقل 5 نفر باشد.
2- عزل یا استعفای هر یک از اعضای هیأت موسس به تصویب اکثریت نسبی (عددی) اعضای هیأت موسس برسد.
3- در صورتی که در اثر عزل یا استعفای یکی از اعضاء هیأت موسس ، تعداد آنها کمتر از پنج نفر شود، سایر اعضای هیأت موسس یکی از داوطلبین دارای شرایط را با اکثریت نسبی (عددی) به عنوان جانشین انتخاب کنند.
-4-اعضای هیأت مؤسس نباید از کارکنان وزارت ورزش و جوانان – رسمی/ پیمانی/ قراردادی- و ادارات کل استانی آن باشند.

ب)وظایف و اختیارات:

1- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس
2-تهیه و تصویب طرح اساسنامه به اتفاق آرای اعضای هیأت موسس
-3-عضوگیری یا پذیرش اعضاء تشکل تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی به صورت عادی (حداقل 15 نفر)
5- انتخاب جانشین برای اعضاء موسس معزول یا مستعفی
6-انتخاب دبیر موقت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
7- تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی

ارکان تشکل عبارتند از :

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

3-شورای مرکزی

4- دبیر

5- بازرس

مجمع عمومی عادی، متشکل از تشکل سازمان مردم نهاد جوانان مذکور در مواد 10 و 11 این اساسنامه میباشد و عالیترین رکن تصمیمگیری در تشکل است که به منظور انجام وظایف و
اختیارات مصرح در بند (ب) این ماده به دو شکل عادی (سالیانه)یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند.

الف) نحوه تشکیل:

1 -مجمع عمومی عادی، ساالنه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با نصف به علاوه یک اعضاء بار اول رسمیت یافته و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضاء تشکیل و رسمی خواهد بود.
2- اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بهعالوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر درخصوص انتخاب شورای مرکزی یا بازرس که با رأی
اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل(10) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
-3-مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی یا بازرس یا به درخواست یک پنجم اعضای تشکل – در صورتی که شورای مرکزی یا بازرس ظرف مدت( 20) روز به درخواست اعضاء، مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل نکنند– تشکیل می شود.
4-دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار یا ارسال دعوتنامه با امضای دبیر یا سایر طرق اطمینان بخش مانند ارسال پیامک، حداقل (5)و حداکثر (15) روز قبل از برگزاری مجمع صورت می پذیرد.
تبصره : اولین جلسه مجمع عمومی عادی در تاریخ تعیین شده در دعوتنامه هیأت موسس تشکیل می شود.

ب) وظایف و اختیارات :

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی
2- انتخاب بازرس تشکل
3- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرس
4- تصویب ترازنامه و بودجه تشکل
5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
6- قبول استعفاء یا عزل اعضای شورای مرکزی و بازرس
7- تصویب اساسنامه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
تبصره: در مواقع لزوم با تشکیل جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده برای عضو مستعفی یامعزول شورای مرکزی، جایگزین انتخاب می شود.

مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری بنا به درخواست بازرس یا دبیر »تشکل« یا حداقل دو سوم نفر اعضای حاضر در آخرین جلسه مجمع عمومی عادی قبل، تشکیل خواهد شد.

الف) نحوه تشکیل:
1- اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول با حضور دو سوم اعضا و برای بار دوم با حضور نصف به عالوه یک اعضا تشکیل خواهد شد.
2- تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با رأی موافق دو سوم اعضا حاضر در جلسه رسمیت یافته و معتبر خواهد بود.
ب) وظایف و اختیارات :
1- تصویب تغییرات اساسنامه
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال تشکل/ دفاتر نمایندگی تشکل
3- تغییر در میزان دارایی
4- انتخاب اعضاء هیأت تصفیه

1- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسهای مرکب از یک رییس، یک منشی و یک ناظر اداره میشود.
2- اعضای هیأت رئیسه جهت تشکیل مجمع عمومی بار اول نباید از بین کاندیداهای اعضای شورای مرکزی از جمله دبیر، خزانه دار و (بازرس) تشکل باشند. اعضای هیأت رئیسه با قبولی
نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
3- رئیس هیأت رئیسه در تشکیل مجامع عمومی برای بار دوم و پس از آن، دبیر تشکل بوده و در صورت عدم حضور او، خزانه دار، رئیس هیأت رئیسه خواهد بود.
4- مجامع عمومی بنا به اطالع قبلی به اداره کل ورزش و جوانان استان یا با حضور نماینده اداره کل برگزار خواهد شد

الف) اعضای شورای مرکزی فرد بوده که تعداد آن بدون احتساب بازرس حداقل 5 نفر و حداکثر 9 نفر میباشد.
1- در صورت عزل یا استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی، چنانچه تعداد افراد باقی مانده کمتر از پنج نفر شود، دبیر یا بازرس مکلفند با تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام نمایند.
2- سن دبیر، خزانهدار و بازرس در زمان انتخابات حداقل 18 و حداکثر 34 سال تمام باشد.
3- جلسات شورای مرکزی بطور مرتب حداقل یکبار در ماه تشکیل میشود، این جلسات با دعوت کتبی یا تلفنی یا سایر طرق اطمینان بخش دبیر یا بازرس تشکیل خواهد شد.
4- جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت نسبی (عددی) اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی (عددی) آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
5- شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلی از چهار جلسه بیشتر در طول سال در حکم استعفای
عضو غایب خواهد بود.
6-مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
7-اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه خود، از بین اعضاء یک نفر را به عنوان دبیر تشکل و یک نفر را به عنوان خزانهدار انتخاب خواهند کرد. در صورت عزل، استعفاء یا فوت
دبیر، خزانهدار یا عضو منتخب اکثریت اعضای شورا وظایف وی را تا انتخاب دبیر جدید برعهده خواهد داشت.
8-در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط عضویت از هر یک اعضای شورای مرکزی؛ دبیر موظف است تمهیدات الزم را برای انتخاب جایگزین به عمل آورد. (تمهیدات الزم
شامل تشکیل مجمع عمومی، انتخاب عضو جدید و اصالح اعتبارنامه یا پروانه فعالیت تشکل می باشد).
9- هر یک از اعضای شورای مرکزی تا زمانی که جانشین آنها آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده، در مسئولیت خود باقی خواهند ماند. مسئولیت افراد در شورای مرکزی
قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد
10- اعضای شورای مرکزی حق عضویت همزمان در بیش از یک شورای مرکزی تشکلهای جوانان را ندارند.
11- حداکثر زمان اعتبار عضویت در شورای مرکزی به مدت سه سال از تاریخ صدور اعتبارنامه / پروانه فعالیت تشکل خواهد بود. در صورت تمدید اعتبارنامه / پروانه فعالیت
تشکل، انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی، بالمانع است
ب) وظایف و اختیارات :
1- مدیریت اجرایی تشکل
2- تشکیل جلسات مجمع عمومی
3- قبول استعفای دبیر و خزانه دار از سمت خود با تصویب اکثریت نسبی (عددی) اعضا
4- سیاست گذاری و برنامهریزی اجرای برنامههای تشکل
5-حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول تشکل
6- بررسی و تصویب اخذ هرگونه وام یا استقراض
7- تعیین حق عضویت
8- تصویب انتشار نشریه
تبصره : جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی اعضاء است، شورای مرکزی کلیه اختیارات الزم
برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف اساسنامه را دارا می باشد.

دبیر تشکل، بالاترین مقام اجرایی تشکل است و در حدود اختیارات تعیین شده در چارچوب این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و شورای مرکزی انجام وظیفه خواهد کرد.
دبیر از طرف تشکل به عنوان مدیر اجرایی و نماینده رسمی و حقوقی، مشترکًا با خزانه دار تشکل عهده دار تأیید و امضای کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، اوراق مالی و سایر اسناد
تعهدآور خواهند بود.
تبصره: عزل دبیر از سمت خود از اختیارات شورای مرکزی است، در این صورت وی همچنان عضو شورای مرکزی خواهد بود.
وظایف و اختیارات :
دبیر مجری مصوبات مجامع عمومی و شورای مرکزی بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1-نمایندگی قانونی تشکل در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
2- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب شورای مرکزی به وی تفویض شده باشد.
3- ارائه برهای الزم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتها به شورای مرکزی جهت ارائه به مجامع عمومی
4- تأیید پیشنویس ترازنامه و گزارشسالیانه که توسط خزانه دار تهیه شده است جهت بررسی شورای مرکزی و ارسال به مجامع عمومی
5- نظارت و ایجاد هماهنگی در تأسیس و فعالیت نمایندگیها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی در سطح استان
6- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوقالعاده با ذکر علل موجه برای تصویب به شورای مرکزی
7- انجام کلیه اقدامات الزم بهمنظور عضو پذیری و ثبت مشخصات اعضای عادی جدید در سامانه صدور اعتبارنامه تشکل های مردم نهاد جوانان به آدرس saman.msy.gov.ir 
8- تقسیم وظایف و جذب مشارکت اعضاء برای تحقق اهداف تشکل
9- تهیه پیش نویس بودجه، خط مشی و برنامههای سالیانه جهت ارایه به شورای مرکزی یا مجامع عمومی
10- تهیه پیشنویس آییننامههای مورد لزوم جهت طرح و تصمیمگیری در شورای مرکزی یا مجامع عمومی
11- ارائه گزارش دورهای عملکرد فعالیت به اعضای شورای مرکزی، مجامع عمومی و ادارهکل ورزش و جوانان استان
12- هزینه کرد کلیه وجوه و درآمدهای تشکل با رعایت مفاد اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه
13- ارائه گزارش سالانه عملکرد فعالیت تشکل و عملکرد مالی (گزارش کلیه وجوه واریزی و برداشتی از حساب تشکل )به اداره کل ورزش و جوانان استان
14- انجام مکاتبات رسمی تشکل

15-دبیر در صورت هرگونه تغییر به استناد مصوبات مجامع مربوطه – مفاد اساسنامه، اعضای شورای مرکزی و نشانی موضوع را به ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان
اعالم و پس از تایید آن در سامانه صدور اعتبار نامه تشکل های مردم نهاد جوانان به آدرس saman.msy.gov.ir اصلاحات الزم را در اسناد تشکل بعمل آورد.
16- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به دبیر محول شده یا بشود

تشکل دارای یک نفر بازرس اصلی است که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی انتخاب میشود.
افراد زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:
1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کًال یا بعضًا محروم شده باشند.
2- اقربای سببی و نسبی شورای مرکزی تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
3- همسر هر یک از اعضای شورای مرکزی
4-  حداکثر زمان اعتبار سمت بازرس تشکل یک سال است. انتخاب مجدد افراد به این سمت بالمانع است
وظایف و اختیارات :
1- شرکت در جلسات داخلی شورای مرکزی بدون حق رای
2- نظارت بر کلیه فعالیتهای اجرایی تشکل آنچنان که مغایر با اساسنامه تشکل نباشد.
3- ارائه گزارش دورهای به اعضای تشکل در مجامع عمومی عادی یا فوقالعاده
4- ارائه گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی تشکل از مفاد اساسنامه و شیوه نامه های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان به مجمع عمومی و اداره کل ورزش و جوانان استان
5- گزارش هرگونه تخلف خزانه دار و دبیر (تشکل) به مجمع عمومی و اداره کل ورزش و جوانان استان
6- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تأیید گزارش عملکرد اجرایی و مالی تشکل
7- ارائه گزارش عملکرد به مجمع عمومی
8- بازرس تشکل موظف است در صورت لزوم و درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد تشکل انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و نتایج را به اطلاع اداره کل ورزش و جوانان استان یا مرجع قانونی نظارتی برساند.
9- بازرس تا زمانی که جانشین وی از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد بود.
10- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

یکی از اعضای شورای مرکزی است و توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب میشود
وظایف و اختیارات
1-حسابرسی اسناد مالی
2- تهیه فهرست کلیه اموال و الصاق بر چسب اموال به آن
3- تهیه و تنظیم اسناد هزینه برنامه ها و فعالیت های تشکل
4- تهیه و ارائه گزارش مالی به شورای مرکزی و بازرس
5- تهیه تراز نامه مالی و ارائه آن به دبیر و بازرس
6- شرکت در جلسات داخلی و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی تشکل
7-ارائه گزارش ها و مستندات مالی تشکل به ادارات کل ورزش و جوانان استان
8- ثبت، نگهداری و بایگانی کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و سایر اسناد تعهدآور تشکل
9- ارائه گزارش تخلفات مالی شورای مرکزی از اجرای تکالیف اساسنامه به بازرس و اداره کل ورزش و جوانان استان
10-ارائه گزارش عملکرد مالی تشکل راجع به کلیه وجوه واریزی و برداشتی حساب شخص حقوقی تشکل بنا به درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان
11- ثبت و نگهداری درآمدها و هزینه ها در دفاتر مربوطه و گزارش عملکرد مالی تشکل حداکثر تا دو ماه پس از هر سال مالی به ادارهکل ورزش و جوانان استان ذیربط

الف) منابع تأمین بودجه:
1- کمک ها، هدایا ، وام حقیقی و حقوقی اعم از داخلی، خارجی، دولتی و غیر دولتی
2-وقف و حبس
3-وجوه حاصل از فعالیت های تشکل
4- حق عضویت در تشکل
تبصره : دریافت هرگونه مساعدت و کمک از موسسات و نهادهای خارج از کشور با هماهنگی مراجع ذی صالح قانونی امکان پذیر است.
ب)سایر مقررات مالی:
1-سال مالی تشکل منطبق با سال شمسی بوده، به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
2-کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی تشکل نگهداری میشود.
3- دبیر و مسئول امور مالی تشکل، مشترکًا مکلفند صرفًا یک حساب شخص حقوقی مخصوص تشکل را نزد یکی از شعب بانک مورد تأیید بانک مرکزی، افتتاح نمایند. و کلیه
درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف تشکل نماید، کلیه دریافت ها و پرداخت های مالی از طریق این حساب انجام میشود و وجوه مازاد بر هزینه-
های تشکل نیز در حساب شخص حقوقی تشکل نگهداری میشود.
4- مستندسازی، ثبت و نگهداری حساب اموال تشکل، درآمدها و هزینه ها، اوراق بهادار و سایر اسناد تعهدآور تشکل بر عهده خزانه دار است.

5- ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی تشکل حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به اداره کل ورزش و جوانان استان ذیربط بر عهده خزانه دار و دبیر است.

چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید، دبیر تشکل موظف به ارائه آن است

کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، اوراق بهادار و سایر اسناد مالی و تعهدآور تشکل، متققًا با امضاهای دبیر و مسوول امور مالی به همراه مهر تشکل معتبر خواهد بود.

سربرگ، مهر و در صورت تمایل آرم مخصوص تشکل پس از تصویب شورای مرکزی معتبر خواهد بود. دبیر تشکل نمونه ای از آن(سربرگ، مهر و آرم تهیه شده)را به مرجع صادر
کننده اعتبارنامه یا پروانه فعالیت ارسال کند.
تبصره :1 دبیر تشکل در حفظ و حراست از مهر و آرم، مسئولیت قانونی دارد.
تبصره :2 دبیر همزمان با دریافت اعتبارنامه یا پروانه فعالیت، با امضای تعهدنامه، متعهد میشود تا پس از اتمام دوره مسئولیت عزل یا استعفاء، مهر و اوراق تشکل را به بازرس
تحویل دهد.

بنا به پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای شورای مرکزی یا دو سوم اعضای مجمع عمومی عادی قبل، امکان تغییر یا بازنگری اساسنامه فراهم می شود.
تبصره: برای تغییر و بازنگری در اساسنامه کمیته سه نفره مرکب از عضو منتخب شورای مرکزی، دبیر و بازرس تشکیل میشود. تغییرات اساسنامه با تصویب در مجمع عمومی
فوق العاده و پس از ثبت و تأیید نهایی آن در سامانه مربوطه به آدرس saman.msy.gov.ir معتبر خواهد بود.

در زمان بررسی عملکرد یا وضعیت مالی تشکل از سوی مراجع نظارتی ذیصلاح قانونی، یا دریافت گزارش تخلف، بنا به درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان، مجاز به تعلیق فعالیت تشکل خواهد بود. در این صورت تشکل اجازه فعالیت و نقل و انتقال مالی را نداشته و در صورتی که دبیر و مسئول امور مالی برخالف این امر اقدام نمایند، متضامنًا مسئول جبران کلیه خسارات خواهند بود

الف) مواردی که منجر به انحالل تشکل میشود عبارت است از:
1-پایان دوره فعالیت (دوره تعیین شده از سوی وزارت ورزش و جوانان)
2-انحلال قبل از موعد بنا به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده
3-ابطال اعتبارنامه یا پروانه فعالیت تشکل بنا به احکام قضایی
ب)در صورت انحلال تشکل مجمع عمومی فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها
و وصول مطالبات و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول، دارایی تشکل با ذکر منبع تامین آن اعم از دستگاههای اجرایی دولتی و سایر منابع را به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برساند. همچنین هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده اعتبارنامه یا پروانه فعالیت گزارش کند.
1-پس از انحلال و تصفیه تشکل، مهر، اوراق، اعتبارنامه/ پروانه فعالیت به اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل داده خواهد شد.
2- تصفیه مربوط به امور تشکل بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .
3- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد کرد.
4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به اداره کل ورزش و جوانان استان ارایه کند.
تبصره: در صورت انحالل تشکل هیأت تصفیه مکلف است در مهلت تعیین شده نسبت به انجام امور تصفیه آن اقدام کند.
ج) داراییهای تشکل:
هیأت تصفیه موظف است دارایی هایی از تشکل را که از محل کمک ها و اعانات دولتی تحصیل شده است پس از انحلال با نظارت اداره کل ورزش و جوانان استان ذیربط به تشکل
مردم نهاد نبت شده که موضوع فعالیت آن مرتبط و همسو با اهداف تشکل است، واگذار نماید

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 28 ماده و 15تبصره است که در جلسه مجمع عمومی عادی به تصویب رسید.

رویدادها

با رویدادهای آینده آشنا شوید

ثبت نام : 1 خرداد 1402 تا 15 تیر 1402 

ثبت نام : 25 خرداد 1402 تا 15 تیر 1402 

ثبت نام :  15 تیر 1402 

7

آموزش ها

5

خدمات ارائه شده

1.00+

حجم حمایت ها

(میلیون تومان)

20

اعضاء انجمن

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#