• نام سازمان یا شرکتسمت 
  Add a row
 • مدرکرشته 
  Add a row
 • عنوان مهارت 
  Add a row
  زیاد -متوسط - کم
 • عنوانسال اخذ 
  Add a row
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
#