• با کد شهرستان وارد گردد
 • با کد شهرستان وارد گردد
 • Add a row
  درصورتی که دارای چند عنوان موضوع همکاری می باشد لطفا همه را اضافه نمایید
 • مدت همکاری به سال می باشد
 • Add a row
 • Add a row
 • Add a row
 • از این بخش می توانید سایر توضیحات خود را درج نمایید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : zip, pdf, jpg.
  لطفا مدارک هویتی نماینده، نامه معرفی نماینده همراه با مهر و در سربرگ رسمی، مدارک هویتی سازمان (اگهی تاسیس-آخرین آگهی تغییرات- مدرک تایید مکان ) را بارگذاری نمایید کلیه اشخاص حقیقی موظف به ارسال گواهی عدم سوپیشینه و گواهی دارای ثنا نیز می باشند

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#